Styczeń 24, 2016

Statut

 

 

STATUT

FUNDACJI

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja na Rzecz Wsparcia, Integracji i Rozwoju Osób oraz Rodzin Potrzebujących pn „WIIR”, zwana dalej Fundacją ustanowiona jest przez Fundatorów.

 

 

Aktem Notarialnym sporządzonym przez notariusza i działa na podstawie przepisów prawa polskiego i postanowień Statutu.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Roczyny.

2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami RP.

3. Fundacja może tworzyć filię, oddziały, oraz podmioty ekonomii społecznej. Może przystępować do organizacji lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych oraz być partnerem dla instytucji.

§ 3

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 4

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 5

1. Fundacja może używać skrótu swojej nazwy i wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników tej nazwy w językach obcych.

2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonymi dla Fundacji.

3. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi.

§ 6

Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

 

Rozdział II

CELE FUNDACJI

§ 7

Celem działania Fundacji jest organizacja oraz udzielanie wszechstronnej pomocy na rzecz osób  i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie, ze szczególnym uwzględnieniem następujących grup osób: osoby ubogie, bezrobotne, niepełnosprawne, długotrwale chore, bezdomne, uzależnione i nieprzystosowane społecznie, w wieku poprodukcyjnym.

§ 8

1. Fundacja realizuje powyższy cel podejmując w szczególności następujące działania:

a. organizowanie pomocy finansowej, rzeczowej, opiekuńczej i innej osobom starszym, niepełnosprawnym, ich rodzinom oraz osobom wykluczonym społecznie;

b. organizowanie procesu aktywizacji społecznej oraz zawodowej;

c. prowadzenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, oraz rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym;

d. prowadzenie rzecznictwa;

e. opracowywanie narzędzi i metod służących poprawie sytuacji osób starszych, niepełnosprawnych, ich rodzin oraz osób wykluczonych społecznie;

f. prowadzenie badań i analiz;

g. współpraca z instytucjami publicznymi, samorządowymi i branżą IT oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji celów statutowych;

h. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizując cele Fundacji;

i. świadczenie osobom niepełnosprawnym, starszym i osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym pomocy w szczególności:

– świadczenie usług asystenckich na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;

– w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej, ruchowej;

– w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej, prawnej i informacyjnej;

j. świadczenie wsparcia socjalnego przy współpracy z partnerami Fundacji i podmiotami wspierającymi nadrzędny cel Fundacji;

k. udzielanie wsparcia i pomocy, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

l. działanie na rzecz integracji, reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

m. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

n. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa w tym systemu pieczy zastępczej;

o. upowszechnianie i ochrona praw dziecka;

p. działalność w zakresie edukacji ekologicznej i ochronie środowiska;

r. działalność charytatywną;

s. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości;

t. działania w zakresie edukacji  i wychowania;

u. pomoc szpitalom i placówkom medycznym oraz placówkom związanym z działalnością opiekuńczo-wychowawczą i edukacyjną;

w. ochrona i promocja zdrowia;

x. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

y. promocja i organizacja wolontariatu;

z. organizowanie zajęć rekreacyjnych i turystycznych, krajoznawstwo.

§ 9

1.Fundacja prowadzi nieodpłatnie i odpłatnie działalność pożytku publicznego realizując swoje cele poprzez:

a. realizowanie usług asystenckich, opiekuńczych, medycznych, rehabilitacyjnych;

b. organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, prawnej, informacyjnej,  doradczej;

c. realizowanie działań z zakresu pomocy społecznej;

d. współpraca z instytucjami i placówkami naukowo – badawczymi na rzecz osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, starszych   i ich rodzin. Prowadzenie działań wydawniczych oraz reklamujących działalność Fundacji;

e. organizowanie i prowadzenie spotkań, warsztatów oraz terapii dla osób niepełnosprawnych, starszych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym;

f. organizowanie i udzielanie pomocy rzeczowej, materialnej osobom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;

g. organizowanie kwest pieniężnych, zbiórek ulicznych i in. wśród społeczności lokalnej oraz poza granicami kraju;

h. pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych;

i. prowadzenie działań na rzecz integracji, reintegracji zawodowej, społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

j. organizowanie i prowadzenie różnorodnych form działalności edukacyjnej, w tym   warsztatów, kursów, szkoleń i wykładów;

k. podejmowanie działań rozwijających twórczość i kreatywność;

l. organizowanie przedsięwzięć promujących nasz region oraz szeroko pojętą turystykę;

m. organizowanie przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej;

n. prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej i doradczej dla osób indywidualnych oraz przedsiębiorstw;

o. organizowanie konkursów krajowych i międzynarodowych spójnych  z celami statutowymi Fundacji;

p. zapobieganie wszelkim formom marginalizacji i wykluczenia społecznego;

r. realizowanie działań w zakresie ekologii i ochrony środowiska, kultury fizycznej oraz sportu;

s. organizowanie akcji charytatywnych;

t. promowanie i upowszechnianie działań i celów Fundacji w środkach masowego przekazu;

u. podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów statutowych Fundacji.

 

Rozdział III

MAJĄTEK FUNDACJI

§ 10

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz inne mienie nabyte w trakcie działania Fundacji.

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

a. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z )

b.  Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96 04 Z)

c.  Opieka dzienna nad dziećmi (PKD 88.91.Z )

d.  Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z)

e. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86 90 E)

f. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78 10 Z)

g.  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85 59 B)

 

3. Fundacja może pozyskiwać środki pieniężne z :

a. darowizn, zapisów i spadków;

b. subwencji i dotacji;

c. ze zbiórek i imprez publicznych;

d. dochodów z majątku;

e. odsetek od lokat kapitałowych;

f. grantów;

g. nagród;

h. pożyczek krajowych i zagranicznych funduszy publicznych;

i. dochody z prowadzonej działalności gospodarczej;

j. nieruchomości i ruchomości otrzymanych lub nabytych w trakcie działalności Fundacji;

§ 11

1. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem Fundacji.

2. Dochody otrzymywane w drodze zapisów, spadków, subwencji i darowizn będą służyć realizacji celów statutowych, a darczyńca może wskazać szczegółowy cel przekazania środków i zastrzec sobie anonimowość.

3. Środki finansowe Fundacji lokowane są na rachunku bankowym. Zarząd Fundacji może przyjąć uchwałę o ich rozdysponowaniu.

§ 12

 Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział IV

WŁADZE FUNDACJI

§ 13

1. Władzami Fundacji są:

a. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, jako organ zarządzający;
b. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, jako organ nadzorujący i opiniujący.

§ 14

2. Zarząd Fundacji składa się od dwóch do czterech osób, w tym z Prezesa powoływanych na okres dwuletniej kadencji. Zarząd wybierają Fundatorzy zwykłą większością głosów.

 § 15

1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. rezygnacji pisemnej złożonej na ręce Prezesa Fundacji;

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

c. śmierci członka Zarządu.

2. Zarząd Fundacji może być odwołany przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej większością głosów.

§ 16

1. Fundator może zostać członkiem Zarządu, w tym Prezesem Fundacji.

2. W skład Zarządu Fundacji może wchodzić obcokrajowiec.

§ 17

1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi:

a. Prezes Fundacji

W przypadku, gdy w skład Zarządu powołano przynajmniej 3 osoby wydziela się także funkcję:

b. Skarbnik

Natomiast w przypadku, gdy w skład Zarządu powołano przynajmniej 4 osoby wydziela się także funkcję:

c. Rzecznik

d. Członek Zarządu Fundacji

§ 18

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może dwóch członków Zarządu łącznie.

§ 19

1.Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie działalnością Fundacji;

b. realizacja celów statutowych Fundacji i celów wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej;

c. sporządzanie planu pracy i budżetu;

d. sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji;

e. zatrudnianie pracowników i osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;

f. składanie wniosków do Rady Fundacji o zmianę statutu;

g. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie do innych organizacji lub o likwidację Fundacji;

h. przekładanie Radzie Fundacji corocznego sprawozdania z działalności Fundacji do 30-go kwietnia bieżącego roku;

i. uchwalanie regulaminów;

j. tworzenie, organizowanie stałych lub doraźnych jednostek organizacyjnych wraz z ustaleniem zasad i zakresu ich działania;

k. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków, zapisów;

l. podejmowanie decyzji co do wyboru projektów i ich realizację w oparciu o cele statutowe.

§ 20

1. Zebranie Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub dwóch członków Zarządu działając w porozumieniu bądź Fundator.

2. Zebrania Zarządu są protokołowane.

3. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie za pośrednictwem poczty elektronicznej, telekomunikacji lub wiadomości sms nie później niż na trzy dni przed planowanym terminem posiedzenia.

4. Zarząd podejmuje decyzję na posiedzeniach w formie uchwał  zwykłą większością głosów, a w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.

5. Posiedzenia Zarządu Fundacji powinny odbywać się co najmniej raz na 3 miesiące. Posiedzenia są ważne jeśli uczestniczy w nich co najmniej połowa członków.

§ 21

1. Członkowie Zarządu mogą swe funkcje pełnić w oparciu o umowy cywilnoprawne.

2. Stosunek pracy z członkami Zarządu Fundacji nawiązuje i rozwiązuje Przewodniczący Rady Fundacji, a z innymi osobami zatrudnionymi w Fundacji Prezes Zarządu.

§ 22

1. Organem nadzorującym jest Rada Fundacji.

2. Rada jest organem opiniującym i kontrolnym.

3. Rada Fundacji składa się z co najmniej pięciu członków wybieranych na czas nieokreślony.

4. Rada spośród swych członków wybiera Przewodniczącego, jego zastępcę, sekretarza, którzy stanowią Prezydium Rady Fundacji.

5. Fundatorzy mogą wchodzić w skład Rady Fundacji.

6. Członków pierwszego składu Rady Fundacji wybierają Fundatorzy zwykłą większością głosów. Kolejnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję (np. wskutek rezygnacji lub śmierci) powołują pozostali członkowie Rady Fundacji w sposób określony w § 25 pkt. 3.

§ 23

1. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego.

2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z członkami Zarządu  w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu ani też w stosunku pokrewieństwa pierwszej linii i powinowactwa.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może nastąpić odwołanie członka Rady Fundacji w drodze uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

4. Fundatorzy nie mogą być pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.

5. Członkostwo Rady Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady Fundacji.

6. Członek Rady Fundacji może nawiązać umowę cywilnoprawną z Fundacją i działać na jej rzecz.

7. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać zwrot kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyżej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

8. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

9. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

§ 24

1. Do zadań Rady Fundacji należy:

a. uchwalanie na wniosek Zarządu kierunków i programów działania Fundacji;

b. sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli nad działalnością Fundacji;

c. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji;

d. zatwierdzanie sprawozdania finansowego Fundacji;

e. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Fundacji;

f. ustalanie liczby członków Zarządu Fundacji;

g. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Fundacji i zatwierdzanie przedkładanych przez Zarząd zasad wewnętrznej organizacji Fundacji;

h. opiniowanie innych spraw wnioskowanych przez Zarząd.

§ 25

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Spotkania rady zwołuje Zarząd Fundacji.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

4. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane w sposób nadzwyczajny przez Przewodniczącego w sytuacjach o charakterze pilnym w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

5. Każdy członek Rady Fundacji dysponuje jednym głosem.

6. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi przewodniczący.

7. W posiedzeniu Rady Fundacji uczestniczy Prezes Zarządu Fundacji lub wyznaczony przez niego członek Zarządu.

 

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 27

1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy w drodze głosowania.

2. Likwidację przeprowadza Prezes Zarządu lub inna osoba wyznaczona przez Fundatorów, której w okresie likwidacji przysługują uprawnienia Zarządu.

§ 28

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na cele zbieżne z celami Fundacji. Szczegółową uchwałę w tym zakresie podejmie Rada Fundacji.

§ 29

Statut wchodzi w życie z dniem 06.11.2015r.